Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor gebruik en boekingen uitgevoerd op de website van Anuras Luxury Travel. Door gebruik te maken van www.anurasluxurytravel.com gaat de huurder onvoorwaardelijk akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Definitie

Agent: Anuras Luxury Travel

Verhuurder: Chartermaatschappij/ Boot eigenaar

Huurder: gebruiker, gast of huurder die gebruikt maakt van de diensten van Anuras Luxury Travel.

Anuras Luxury Travel; treedt op als agent en faciliteert het gebruik van de MMK-Zoekmachine op haar website en bewerkstelligt een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Anuras Luxury Travel treedt zelf niet op als reisorganisator of Chartermaatschappij maar adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen de huurder enerzijds en de verhuurder anderzijds. De reservaties via Anuras worden niet beschouwd als pakketreizen krachtens Richtlijn 90/314/EEG. Op de huurovereenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de (eventuele) bijgevoegde voorwaarden en de door de verhuurder verstrekte aanvullende huurvoorwaarden. Deze kunnen voor bevestiging van de reservatie worden doorgestuurd aan de huurder. Let erop dat de voorwaarden in deze disclaimer anders zijn en los staan van de reservatie voorwaarden en condities, die relevante informatie krijgt u doorgestuurd bij reservatie of op aanvraag

Gebruik van de website

De gebruiker mag onze website gebruiken voor informatie te zoeken voor bestemmingen, de zoekmachine raadplegen voor het vinden van een geschikt zeil- of motorjacht, de zoekmachine gebruiken voor opties en/of reserveringen. Er mag een kopie gemaakt worden van de resultaten van de zoekmachine voor eigen gebruik, dit met het doel voor een latere reservatie.

De gebruiker erkent dat hij/zij juridisch gezien oud genoeg is om onze website te gebruiken en om bindende wettelijke verplichtingen aan te gaan voor aansprakelijkheid die kan ontstaan als resultaat van het gebruik van deze site. De gebruiker begrijpt dat hij/zij financieel verantwoordelijk is voor de via de zoekmachine gemaakte reservatie.

Wat er niet mag; de gebruiker mag geen kopieën maken van de informatie op onze website voor commerciële doeleinden. Er mogen geen copyright, handelsmerken, tags, watermerken en intellectuele eigendomsnotities uit het originele materiaal van de website verwijderd worden. De inhoud op onze website mag niet gekopieerd, verspreid (door geprinte kopieën), gemanipuleerd of gewijzigd worden. De website mag niet misbruikt worden voor speculatieve, verkeerde of frauduleuze doeleinden. De website bestaat uit foto’s, teksten, presentaties en software die vallen onder onze copyright en ander geestelijk en intellectueel eigendomsrecht die exclusief worden beheerd door Anuras Charter Agency. Onze website bevat ook een aantal handelsmerken van onze partners die ons exclusief voor gebruik ter beschikking worden gesteld. Deze foto’s, handelsmerken, tags, watermerken en ander materiaal mag niet worden gekopieerd of op enige ander manier worden overgenomen voor onrechtmatig gebruik.

Door het gebruik van onze website erkent de gebruiker onze rechten met betrekking tot het materiaal op onze website. Wij kunnen op ieder moment alle of een deel van de voorwaarden veranderen. Door te browsen op onze website accepteert de gebruiker dat hij is gebonden aan de voorwaarden, condities en disclaimer van dat moment. De gebruiker doet er dus goed aan deze regelmatig te controleren voor gebruik te maken van onze website.

Nuttige informatie voor boeking

Diegene die de boeking maakt accepteert de boekingsvoorwaarden namens alle andere passagiers van het reisgezelschap. Ongeacht het aantal passagiers zullen wij alleen met de boeker/huurder contact opnemen in alle volgende correspondentie. De huurder is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke en/of andere gegevens die worden verstrekt met betrekking tot hemzelf en andere(n) en voor het doorgeven van alle nodige informatie over de boeking of de gemaakte wijzigingen aan alle medepassagiers.

Voor het huren van een zeil/motorjacht is er een vaarvergunning en in sommige gevallen een marifoonvergunning vereist. De huurder of iemand anders van het gezelschap dient dus als schipper zich te informeren over de geldigheid van zijn vergunningen. Niet in het bezit van de juiste vaarvergunning voldoet niet als reden tot annuleren van de reservatie. Voor sommige bestemmingen en/of zeiljachten zal door verhuurder ook naar de ervaring van de schipper gevraagd worden. Als evenwel blijkt dat bij inscheping door de verhuurder wordt vastgesteld dat huurder/schipper niet over de nodige voldoende ervaring beschikt kan de verhuurder weigeren het jacht te laten vertrekken. Huurder kan met verhuurder een regeling treffen voor een eigen schipper te boeken voor een korte periode of de gehele charterperiode.

De huurder en zijn reisgezelschap dienen vooraf de nodige reisdocumenten te controleren en indien nodig in orde brengen. Zeker voor de verre bestemmingen controleert men best de nodige visa, verplichte inentingen en paspoorten. Anuras kan hierover basisinformatie verstrekken toch dient huurder en reisgezelschap bij de juiste ambassade, het juiste consulaat en lokale Minister van Buitenlandse Zaken na te gaan wat de exacte vereisten zijn voor de door huurder gekozen bestemming en reisdatum voor bevestiging van de reservatie. Het ontbreken of niet in orde zijn met bovenstaande reisdocumenten na bevestiging, voorschot en/of saldo van de gemaakte reservatie kan geen reden zijn tot annuleren en geeft geen recht op terugbetaling van de huur. Persoonlijke verzekeringen of reisverzekeringen voor het reisgezelschap dienen door de huurder en zijn reisgezelschap zelf worden geregeld.

De gebruiker/huurder kan op verschillende manieren een beschikbaar jacht zoeken. Via de zoekmachine op de website, telefonisch, per mail, of via onze Facebookpagina. Na een vrijblijvende gedetailleerde offerte kan de gebruiker/huurder een optie nemen of het jacht van zijn keuze. Dat geeft tijd om de betaling te voorzien. Na bevestiging van de optie in een boeking zal er een huurovereenkomst worden gestuurd met de betalingsmodaliteiten. Na ontvangst van het voorschot zal de reservatie worden bevestigd. Het voorschot bedraagt afhankelijk van de verhuurder 30% of 50%. Het saldo moet ten laatste 6 weken voor vertrek worden voldaan. Wij rekenen geen administratiekosten aan bij reservering, enkel in geval van wijzigingen behouden wij het recht een minimale kost van 15€ aan te rekenen per wijziging.

Indien huurder de huurovereenkomst wil annuleren dient hij Anuras hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De verhuurder zal ingeval van annulering samen met Anuras meewerken om een nieuwe huurder te vinden. De verhuurder mag, indien dat lukt 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van 150€ aan de eerste huurder in rekening brengen. Indien het jacht niet of slechts gedeeltelijk opnieuw verhuurd kan worden blijft huurder de huurprijs geheel of naar evenredig verschuldigd. Anuras zal een administratieve vergoeding van 100€ in rekening brengen voor administratiekosten. De op de huurovereenkomst vermelde huurperiode kan slechts worden gewijzigd na schriftelijk verzoek aan Anuras en de verhuurder. Het betaalde voorschot is niet terug vorderbaar ook niet als de huurder besluit de reservatie te annuleren.

De huurder kan, indien de verhuurder zijn verplichtingen tgv de huurovereenkomst niet nakomt, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen; de verhuurder zal dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. Het bovenstaande geldt niet als een voor beide partijen redelijk alternatief en voor een niet hogere prijs kan worden aangeboden. Indien het geleverde jacht niet in staat is te varen door een gebrek van een essentieel veiligheidselement en indien de verhuurder niet in staat is een gelijkwaardig of superieur jacht te leveren, binnen een redelijke periode volgend op het tijdstip van inscheping zoals vermeld op de huurovereenkomst, kan de huurder de overeenkomst verbreken met restitutie van de betaalde sommen, zonder verdere of morele schadevergoeding. Anuras kan hierin niet verantwoordelijk worden gesteld en is aldus niet verplicht de terugbetaling uit te voeren. Enkel terugbetaling van de verhuurder zal door Anuras worden uitgevoerd.

Na ontvangst van elke betaling ontvangt de huurder een bevestiging per mail van Anuras. Na ontvangst van het saldo krijgt huurder voor vertrek een boardingpas in Nederlands en Engels, een document met contactgegevens van de verhuurder en een overzicht van de nog te bezorgen documenten. Deze kopieën dienen ten laatste 5 weken voor vertrek per mail aan Anuras worden bezorgd. Het laattijdig doorsturen van de gevraagde gegevens en documenten kan voor vertraging bij het inschepen zorgen.

Opties, extra services, transfers luchthaven-jachthaven en toeristenbelasting dienen ter plaatse volgens de voorwaarden van de verhuurder worden betaald tenzij anders vermeld. Alle kosten voor het houden van en het varen met het gehuurde zoals havengelden, liggelden, brandstof zijn voor rekening van de huurder.

Over verzekeringen en waarborg

De verhuurder verzekert het jacht ten behoeve van de huurder tegen cascoschade en diefstal. De verzekeringspolis verzekert niet de personen aan boord. De verzekering kent een eigen risico per schadegeval dat ten laste is van de huurder. Dit is de waarborg en dient, tenzij bij reservatie anders aangegeven door verhuurder, ter plaatse voor inscheping worden geregeld. Dit kan cash of geblokkeerd op AMEX, Mastercard of Visa. Er is ook de mogelijkheid om de eigen risico te verlagen via een ‘Yacht Damage Waiver’. De YDW houdt in dat de huurder een vast bedrag betaald en enkel nog een sterk verlaagde waarborg ter plaatse regelt. De kosten voor deze YDW en de restwaarborg zullen tijdens het boekingsproces kenbaar worden gemaakt, dit wordt vooraf bij de boeking of ter plaatse bij inscheping afhankelijk van de voorwaarden van de verhuurder betaald. Deze informatie kan worden nagevraagd voor bevestiging van de reservatie. Na ontscheping en nazicht van het gehuurde jacht door verhuurder zal de waarborg, na aftrek van eventuele kosten, in overleg met de huurder worden teruggegeven of gedeblokkeerd. Bij weigering van de borgsom te voldoen behoud de verhuurder het recht de boeking te annuleren, zonder verdere aansprakelijkheid en zonder enig recht op restitutie en heeft huurder geen recht om verder te gaan met de charter.

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de huurder tijdens de charterperiode

Het is heel belangrijk dat de huurder bij het inschepen voldoende tijd neemt voor een grondige controle van het gehuurde jacht. Er wordt door de verhuurder een inventarislijst overhandigd die u grondig dient te overlopen. Alle opgemerkte schade en/of gebreken, klein of groot, dienen hierop te worden aangegeven. Wat niet staat genoteerd op dit document voor vertrek wordt valt bij terugkeer ten laste van de huurder. Goed alles nakijken is dus de boodschap dit voorkomt discussies achteraf.

Stelt huurder tijdens de huurperiode een mankement of schade vast dan dient dit meteen aan de verhuurder te worden doorgegeven. Dit enerzijds om indien nodig meteen hulp te sturen of de verhuurder de gelegenheid te geven eventuele wisselstukken te regelen voor herstelling tijdens of na de huurperiode. De huurder mag in geen geval een herstelling laten uitvoeren zonder eerste contact te hebben genomen met de verhuurder. Enkel met het akkoord van de verhuurder kan de herstelling worden uitgevoerd en indien door huurder betaald zal dit in overleg worden terugbetaald door verhuurder bij ontscheping. De huurder doet er goed aan dergelijke overeenkomst via een sms te laten bevestigen. Huurder kan ook ten allen tijden Anuras contacteren om hierin te bemiddelen en per mail te laten bevestigen.

De huurder/schipper is niet alleen verantwoordelijk voor het gebruik van het jacht tijdens het varen maar ook voor alles wat op en rond het jacht gebeurt. Volg dus de richtlijnen bij de check-in goed op en deel dit ook met de rest van het reisgezelschap. In het geval dat een medereizigers schade of verlies van het jacht (op welke manier dan ook) veroorzaakt, of schade aan of verlies van eigendommen van een derde partij is de huurder aansprakelijk voor de schade tot de door huurder betaalde borgsom. Echter als huurder of een lid van het reisgezelschap schade of verlies aan het jacht, bijgeboekte extra’s, of eigendommen behorende aan een derde partij veroorzaakt en zulke schade of verlies het resultaat is van grove nalatigheid of roekeloos gedrag, zal huurder aansprakelijk zijn voor het volledige bedrag van het geleden verlies het recht op een claim jegens huurder zal op geen enkele wijze worden beperkt of afgekocht door de waarborg of YDW. Handelingen die worden beschouwd als grove nalatigheid en /of roekeloos gedrag, waaronder maar niet beperkt tot, het buiten de gedefinieerde zeilgebieden reizen, het jacht besturen onder invloed van alcohol of drugs, het niet hebben van voldoende bemanning om het jacht ten allen tijden onder controle te hebben.

Er dient ook rekening te worden gehouden met de regelgeving en wetten van de plaatselijke autoriteiten. De schipper/huurder moet op verzoek van deze autoriteiten ten allen tijden de gevraagde documenten kunnen voorleggen, zijnde onder andere; correct ingevulde crewlist, en vaarvergunningen. De verhuurder zorgt voor alle wettelijke documenten van het gehuurde jacht aan boord.

Ook bij teruggave van het gehuurde jacht is het voor huurder belangrijk hiervoor voldoende tijd te voorzien en met de verhuurder goede afspraken te maken. De huurder zorgt voor een goed ingevuld logboek en vermeld waarheidsgetrouw alle eventuele schade aan het jacht. Na akkoord zal de waarborg of restwaarborg door de verhuurder worden terugbetaald of gedeblokkeerd. Let erop dat de tijd nodig voor de controle van het jacht integraal deel uit maakt van de huurperiode.

In geval van klachten

Heeft huurder klachten over de verhuurder, dienen deze onmiddellijk en ten laatste binnen de veertien dagen nadat de klacht is ontstaan schriftelijk aan de betreffende huurder in het Engels worden voorgelegd. Huurder kan bij klachten Anuras contacteren indien niet tevreden met de genomen actie of aangeboden oplossing ter plaatse. Anuras zal als tussenpersoon hun uiterste best doen een oplossingen voor de klacht te bekomen. De huurder zal hiervoor aan Anuras, na telefonisch overleg, een gedetailleerd verslag doorsturen via mail of messenger. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk door de verhuurder aangeboden oplossing of afwijzing.

Privacybeleid

Ons Privacybeleid beschrijft welke informatie we verzamelen, hoe we het verzamelen en wat we ermee doen. Ons Privacybeleid is op huurder/gebruiker van toepassing en is beschikbaar op onze website en via andere kanalen. In al het contact met ons dient huurder/gebruiker ervoor te zorgen dat eventuele anderen die door huurder worden gerepresenteerd bekend zijn met de inhoud van ons Privacybeleid en er mee instemmen dat huurder/gebruiker namens hen handelt.

De huurder/gebruiker heeft door het invullen van ons Data Access aanvraagformulier recht op een kopie van de informatie die wij over huurder hebben. Dit kan worden opgevraagd en indien nodig kan huurder onjuistheden verbeteren.

De gebruiker/huurder heeft het recht om schriftelijk te vragen om geen direct marketingmateriaal van Anuras meer te ontvangen. Indien beschikbaar kan huurder/gebruiker de vorige voorkeursinstellingen op onze website wijzigen of gebruik maken van onze “unsubscribe email” en uitschrijven voor gepersonaliseerde mailings. Wanneer we op de juiste manier door gebruiker/huurder zijn ingelicht zullen we maatregelen nemen en deze gegevens niet op die manier gebruiken.

Bij eventuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing en vallen ze onder bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Antwerpen

Bij vragen over onze algemene voorwaarden kunnen we worden gecontacteerd:

Anuras Luxury Travel, Krekelberg 35 – 2940 Stabroek, +32496369777, info@anurasluxurytravel.com